warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied en aanvaarding

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop van

de op de website   eohippus.eu (de “Website”) aangeboden producten in het gamma

luxe-artikelen en verzorgingsproducten voor huisdieren (het “Product”/ de “Producten”) die  toebehoren aan de

BVBA EOHIPPUS
met maatschappelijke zetel te
Monnikendreef 29, 2980 Zoersel (België)
Ondernemingsnummer: 0891.629.641
BTW NR.:  BE0432.702.746

(hierna “Eohippus” genoemd).

De klant (hierna “Klant”) is de professionele handelaar die een gebruikersaccount heeft

aangemaakt op de Website en die (een) Product(en) van Eohippus wenst te kopen.  Deze

Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de

gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant

uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de

aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de

toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Eohippus en de Klant.

Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de

Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de

toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de

Klant definitief wordt verzonden aan Eohippus, zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich

akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de

Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene

voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken of door

ondertekening van het bestelformulier.

Alle leveringen door Eohippus gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is

gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Engels, Nederlands, Frans en Duits.

De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een

elektronische handtekening die, tussen de Klant en Eohippus, dezelfde waarde heeft als een

geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand,

uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Eohippus.

 

Artikel 2 – De Producten

De Website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de Producten op het ogenblik dat

de Klant zijn bestelling uitvoert. Eohippus kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden

voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de Producten (vb.

afwijking in kleur of afmeting) op de Website.

Eohippus is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de

schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een

bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Eohippus op

de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst

wordt.

Sommige Producten zullen enkel beschikbaar zijn voor Klanten die beschikken over een fysieke

winkel of handelszaak en niet enkel online producten doorverkopen. Dit is ingegeven door de

kwaliteitsvereisten die sommige leveranciers van Eohippus stellen aan de doorverkoop van hun

producten.

* VERKOOPVOORWAARDEN & AANKOOPVOORWAARDEN

Artikel 3 – Prijzen 

De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van

de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn exclusief

BTW. Voor bestellingen met een totaalbedrag (excl. BTW) lager dan EUR 350,- zal voor levering

in België EUR 7,- transportkosten in rekening worden gebracht. Voor leveringen buiten België

zal steeds geval per geval worden aangegeven welke bijkomende transportkosten er in rekening

zullen worden gebracht.

In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Eohippus hierdoor niet gebonden

en aanvaardt de Klant dat Eohippus een nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs.

Een vergissing wordt als duidelijk beschouwd wanneer een normaal en zorgvuldige professionele

handelaar weet of behoort te weten dat de bewuste prijsaanduiding niet correct kan zijn.

Eventuele kortingen zullen afhankelijk zijn van de bestelde hoeveelheden en van het merk van de

bestelde Producten.

 

Artikel 4 – Bestelling van de Producten

De bestelling van de Producten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de

Website voorziene bestelformulier of door toezending van het ondertekende en ingevulde

formulier per post, per fax of per e-mail naar het op het bestelformulier vermeld adres of

nummer.

Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten van zijn keuze, kiest

desgevallend de maat en hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn “Shopping Cart”.

Indien de Klant alle gewenste Producten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot

aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn

“Shopping Cart”. Indien de Klant te bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd

worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen,

tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, wordt de bestelling

definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen.

Eohippus behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde

redenen bestaan.

Eohippus zal de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen

of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. In geval van aanvaarding zal Eohippus de verwachte

levertermijn meedelen aan de Klant.

 

Artikel 5 – Facturatie en betaling

Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling, bezorgt Eohippus aan de

Klant een overzicht van het totaal verschuldigd bedrag alsook de aanduiding van het bedrag dat

als voorschot onmiddellijk moet worden betaald door de Klant. Behoudens afwijkende afspraken

met de Klant, bedraagt dit voorschotpercentage 50% op het totaal vermelde bedrag.

De factuur zelf zal worden opgemaakt op het ogenblik van de uitlevering van de bestelde

Producten en aan de Klant worden bezorgd op het ogenblik van de levering.

Een kopie van de aanvaarde bestelbon alsook van de factuur zal niet online kunnen worden

geraadpleegd door de Klant.

Laattijdige of niet-betaling door de Klant van het vermelde voorschot geeft Eohippus het recht

om de levering van de Producten op te schorten totdat de (reeds) verschuldigde bedragen werden

betaald. Het factuursaldo moet worden betaald binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de

factuur.

De Producten blijven eigendom van Eohippus tot op het ogenblik dat de Klant tot volledige

betaling van de aankoopprijs en de kosten is overgegaan.

In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling

een verwijlinterest gelijk aan 1% per begonnen maand op het openstaand factuurbedrag

verschuldigd zijn evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand

factuurbedrag met een minimum van EUR 150,-onverminderd het recht van Eohippus om

hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs kan leveren van deze werkelijk

geleden schade.

 

Artikel 6 – Levering

Bij de bevestiging van de bestelling, dient de Klant aan te duiden op welk adres de bestelde

Producten moeten worden geleverd. De levering moet geschieden in het land waar de

maatschappelijke zetel van de Klant is gevestigd.

De door Eohippus opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief en een overschrijding van

deze termijn geeft de Klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden of enige

schadevergoeding te vorderen van Eohippus.

Alle leveringen door Eohippus zullen, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant,

plaatsvinden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u.  Indien bij afwezigheid de levering niet in ontvangst wordt genomen,  zal

Eohippus de zending opnieuw ontvangen en zal verdere levering met de Klant worden geregeld.

Alle bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de Klant.

De levering geschiedt Ex Works (conform de Incoterms® 2010) het magazijn van Eohippus

gelegen te 4782 Schonberg, Amelscheid 29. Ongeacht het onder artikel 5 vermelde

eigendomsvoorbehoud van Eohippus op de Producten tot op het ogenblik van de volledige

betaling door de Klant, gaat het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de Producten

over op de Klant vanaf de aanvang van de levering. Ook al wordt het transport verzorgd door

Eohippus, kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor deze risico’s. Het is aan de

Klant om zich voldoende te verzekeren tegen deze risico’s indien hij dit aangewezen acht.

 

Artikel 7 – Zichtbare en verborgen gebreken

De Klant dient onmiddellijk bij de ontvangst van de Producten de kwaliteit en hoeveelheid van

de Producten na te gaan. Eventuele zichtbare gebreken aan de Producten moeten onmiddellijk,

en uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de levering, aan Eohippus schriftelijk worden

meegedeeld. Mits aanvaarding van de levering zonder opmerkingen vanwege de Klant binnen

voormelde termijn, kan Eohippus niet langer worden aangesproken voor eventuele zichtbare

gebreken aan de Producten.

Indien de Producten reeds in gebruik werden genomen door de Klant, vervalt de eventuele

aanspraak jegens Eohippus op basis van zichtbare gebreken eveneens.

Eventuele verborgen gebreken aan de Producten moeten door de Klant aan Eohippus schriftelijk

worden gemeld uiterlijk binnen de 10 dagen na de ontdekking ervan. De aansprakelijkheid van

Eohippus voor verborgen gebreken blijft beperkt tot eventuele verborgen gebreken die tot uiting

komen binnen 6 maanden na de levering van de Producten.

De Klant aanvaardt en erkent dat Eohippus zich ten opzichte van de Klant kan beroepen op de

exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant zelf heeft opgelegd ten aanzien van

Eohippus.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

De Website, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, logo’s, foto’s,

lay-out, behoort in eigendom toe aan Eohippus inclusief de daarop gevestigde intellectuele

eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten,

databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt

Eohippus over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding

toegestaan om de Website of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op

eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Eohippus.

 

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Eohippus niet contractueel

noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of

gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming

van Eohippus bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met

betrekking tot de Producten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de

Website en de daarop vermelde informatie.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Eohippus beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste

levering van de Producten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou

hebben.

 

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken

van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting

van het geschil.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en Eohippus.

 

Artikel 11 – Varia

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene

Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

De inhoud van de Website kan onderhevig zijn aan wijzigingen.

Alle persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door Eohippus in

overeenstemming met haar Privacy Policy zoals terug te vinden op de Website en zoals hieronder

opgenomen.

 

PRIVACY POLICY EN COOKIES

Artikel 1 – Verwerking van gegevens

Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant verwerkt Eohippus bepaalde

gegevens van de Klant.

De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige

gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Eohippus.

Eohippus zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de

toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede

uitvoering van de verbintenissen van Eohippus, onder meer doch niet beperkt tot de correcte

levering van de door de Klant bestelde producten.

Artikel 2 – Cookies

De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant op te slaan, zoals onder

meer de persoonlijke voorkeuren van de Klant bij het bezoeken van de Website.

De Klant heeft het recht zich tegen het gebruik van cookies te verzetten door dit in te stellen op

zijn internet browser.

Artikel 3 – Links naar de websites van derden

Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die

niet door Eohippus worden beheerd, zal Eohippus op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen

worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt

toegepast op deze website(s).

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De beperking van de aansprakelijkheid van Eohippus zoals omschreven in artikel 9 van de

Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van

de Website en de daarop vermelde informatie.

Eohippus heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant

hiervan te moeten verwittigen. Eohippus kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de

eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een

bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Eohippus geen ononderbroken

toegang tot de Website kan garanderen.

Eohippus zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de

Website aan te bieden.

Artikel 5 – Geschillen en toepasselijke wetgeving

Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de

toepassing of uitvoering van huidige Privacy Policy.

 

 

loading
×